Naše vyšetrenia

Centrum prevencie rakoviny

Zabezpečujeme:

Komplexnú diagnostiku ochorení prsníkov

pomocou najmodernejšej digitálnej techniky (digitálny mamograf Hologic Lorad Selenia, 3D/4D ultrazvuk Voluson E8 Expert BT09), superkonziliárne sonografické vyšetrenia morfológie plodu, maternice a vaječníkov s právom konečnej diagnózy.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie plodu, pupočníka a placenty

V Centre prevencie rakoviny, s.r.o. poskytujeme ultrazvukový skríning a diagnostiku plodu, pupočníka a placenty. Všetky vyšetrenia realizujeme na modernom a vysoko špecializovanom prístroji Voluson E8 Expert umožňujúcom štandardné dvojrozmerné zobrazenie, ale aj špecifické vyšetrenie pomocou dopplersonografie a 3D/4D sonografie.

V Slovenskej republike je štandardne vykonávaný skríning (prevencia) vrodených vývinových chýb plodu a iných patologických stavov u každej tehotnej ženy jedenkrát v každom trimestri tehotnosti (celkovo 3 krát počas tehotnosti).

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v prvom trimestri tehotnosti

V prvom trimestri tehotnosti (najlepšie 11. až 13. týždeň) sa pomocou dvojrozmerného ultrazvuku (2D) vykonávané potvrdenie prítomnosti plodového vajca v dutine maternice (resp. vylúčenie mimomaternicového tehotenstva). Zo sledovaných parametrov realizujeme stanovenie počtu plodov v maternici, sledujeme ich vitalitu – prítomnosť srdcových úderov plodu, veľkosť plodu (dĺžka temeno – kostrč (angl. CRL – crown – rump length), prípadne aj priečny rozmer hlavičky (angl. BPD – biparietal diameter), dĺžka stehnovej kosti (angl. FL – femur length)). Zároveň sledujeme prítomnosť hrubých vrodených vývinových chýb a ich ultrazvukových ukazovateľov (šijové prejasnenie (angl. NT – nuchal transluscency), nosová kostička  (angl. NB – nasal bone)). Okrem týchto údajov vyšetrujeme aj ostatné patologické nálezy, napr. vrodené chyby maternice, nádory maternice a vaječníkov a podobne.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v druhom trimestri tehotnosti

Ultrazvukové vyšetrenie v druhom trimestri (18. až 20. týždeň) výrazne napomáha diagnostike vrodených vývinových chýb plodu najmä detailným posúdením rastu plodu a tiež podrobným systematickým vyšetrením jednotlivých štruktúr a orgánov. Z hlavných rastových parametrov vyšetrujeme najmä priečny priemer hlavičky (angl. BPD – biparietal diameter), obvod hlavičky (angl. HC – head circumference), dĺžku stehnovej kosti (angl. FL – femur length), obvod bruška (angl. AC – abdominal circumference) a priečny rozmer mozočka (angl. TCD – transcerebellar diameter). Zároveň určíme odhadovanú hmotnosť plodu (angl. EFW – estimated fetal weight). Takto posúdime, či je rast dieťatka primeraný stanovenému týždňu tehotnosti.

Objednať sa

 

Vyšetrenie morfológie plodu je systematické a zahŕňa:
  1. a) Hlavičku – konfigurácia (tvar), mozgové štruktúry (parenchým, mozgové komory, stredové štruktúry, plexus chorioideus, cavum septi pellucidi), tvárovú časť (očnice, nos, čeľuste),
  2. b) Chrbticu – tvar stavcov, prítomnosť rázštepu,
  3. c) Hrudník – tvar, pľúcny parenchým, osobitne vyšetrenie srdca – jeho oddielov (predsiene a komory), veľkosť, uloženie v hrudníku a vzťah k okolitým štruktúra, medzikomorovú prepážku, chlopňový systém, výtokové trakty a kríženie tzv. veľkých ciev, pravidelnosť srdcovej činnosti,
  4. d) Bruško – celistvosť prednej brušnej steny, vstup pupočníka do bruška, klenutie bránice, pozícia žalúdka a tvar žalúdočnej bubliny, uloženie pečene, echogenita čreva, uloženie, tvar a vzhľad obličiek, prítomnosť močového mechúra a počet a priebeh pupočníkových tepien,
  5. e) Končatiny – dĺžka, tvar a počet kostí, kĺbové spojenia a počet prstov.

Okrem zhodnotenia samotného plodu je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia v druhom trimestri aj posúdenie pupočníka, pozície, veľkosti a zrelosti placenty a ich patologických stavov, ale aj množstva plodovej vody (angl. AFV – amniotic fluid volume, AFI – amniotic fluid index).

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v treťom trimestri tehotnosti

Vyšetrenie v treťom trimestri (okolo 30. týždňa) je v mnohých bodov identické ako v druhom trimestri – hodnotíme polohu plodu v maternici, jeho veľkosť, vyšetrujeme pupočník, placentu a množstvo plodovej vody. Okrem toho realizujeme aj dopplersonografické vyšetrenie ukazovateľov prietoku krvi v jednotlivých hlavných cievach plodu – pupočníková tepna a žila (angl. UA – umbilical artery, UV – umbilical vein), stredová tepna mozgu (lat. MCA – middle cerebral artery). V niektorých prípadoch je nutné vyšetriť aj ostatné cievy (ductus venosus, obličkové tepny, tepny maternice a pod.).

Objednať sa

 

 

Sonografické vyšetrenie orgánov malej panvy (maternica, vaječníky, vajíčkovody)

V Centre prevencie rakoviny, s.r.o. poskytujeme ultrazvukový skríning a diagnostiku vývinových a funkčných porúch vnútorných ženských orgánov (maternica, vaječníky, vajíčkovody), ako aj prevenciu a diagnostiku nádorov ženských pohlavných orgánov.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie maternice

Vyšetrenie maternice zahŕňa zhodnotenie jej veľkosti, uloženia v malej panve (anteverzia, retroverzia, stredné postavenie, sinistro/dextropozícia), detailný popis morfológie (prítomnosť vrodenej vývinovej chyby – pr. uterus arcuatus, uterus subseptus, uterus septus, prítomnosť nádorov maternice – najčastejšie myómy).

Osobitne kladieme dôraz na vyšetrenie výstelky dutiny maternice (endometria) – hrúbky v závislosti od fázy menštruačného cyklu a veku ženy, vzhľadu a patologických zmien – polypy, hyperplázia, nádory.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie vaječníkov a vajíčkovodov

Ultrazvukovým vyšetrením vaječníkov hodnotíme ich veľkosť, štruktúru, prítomnosť a veľkosť dozrievajúcich vajíčok, resp. žltého telieska, ako aj diagnostikujeme rôzne typy nezhubných (bežné cysty) a zhubných nádorov vaječníka. Pri vajíčkovodoch možno popisovať patologické nálezy v zmysle fluidosalpingu, saktosalpingu a pod.

Okrem týchto štruktúr diagnostikujeme aj zmeny a procesy na úrovni tzv. Douglasovho priestoru – najnižšieho miesta v brušnej a panvovej dutine. Najčastejšie ide o prítomnosť tzv. voľnej tekutiny vznikajúcej pri rôznych chorobných procesoch orgánov panvovej a brušnej dutiny.

Objednať sa

 

Ďalšie sonografické vyšetrenia

Ďalšie ultrazvukové vyšetrenia realizujeme v Centre prevencie rakoviny, s.r.o. z týchto dôvodov:

1)       Medicínske – odôvodnené sledovanie rastu plodu (napríklad pri zaostávaní v raste alebo pri tehotenskej cukrovke), hodnotenie polohy plodu (vykonanie obratu plodu hlavičkou nadol), zhodnotenie funkcie, polohy a zrelosti placenty a pod. Tieto vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe priloženého lekárskeho odporúčania (od zmluvného gynekológa, od genetika a pod.)

2)      Na žiadosť pacientky – kedykoľvek, nie je uhrádzané zdravotnými poisťovňami, ale samotnou pacientkou. Na tieto vyšetrenia sa je možné objednať na presný čas!

Objednať sa