Naše vyšetrenia

Centrum prevencie rakoviny

Zabezpečujeme:

Komplexnú diagnostiku ochorení prsníkov

pomocou najmodernejšej digitálnej techniky (digitálny mamograf Hologic Lorad Selenia, 3D/4D ultrazvuk Voluson E8 Expert BT09), superkonziliárne sonografické vyšetrenia morfológie plodu, maternice a vaječníkov s právom konečnej diagnózy.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie plodu, pupočníka a placenty

V Centre prevencie rakoviny, s.r.o. poskytujeme ultrazvukový skríning a diagnostiku plodu, pupočníka a placenty. Všetky vyšetrenia realizujeme na modernom a vysoko špecializovanom prístroji Voluson E8 Expert umožňujúcom štandardné dvojrozmerné zobrazenie, ale aj špecifické vyšetrenie pomocou dopplersonografie a 3D/4D sonografie.

V Slovenskej republike je štandardne vykonávaný skríning (prevencia) vrodených vývinových chýb plodu a iných patologických stavov u každej tehotnej ženy jedenkrát v každom trimestri tehotnosti (celkovo 3 krát počas tehotnosti).

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v prvom trimestri tehotnosti

V prvom trimestri tehotnosti (najlepšie 11. až 13. týždeň) sa pomocou dvojrozmerného ultrazvuku (2D) vykonávané potvrdenie prítomnosti plodového vajca v dutine maternice (resp. vylúčenie mimomaternicového tehotenstva). Zo sledovaných parametrov realizujeme stanovenie počtu plodov v maternici, sledujeme ich vitalitu – prítomnosť srdcových úderov plodu, veľkosť plodu (dĺžka temeno – kostrč (angl. CRL – crown – rump length), prípadne aj priečny rozmer hlavičky (angl. BPD – biparietal diameter), dĺžka stehnovej kosti (angl. FL – femur length)). Zároveň sledujeme prítomnosť hrubých vrodených vývinových chýb a ich ultrazvukových ukazovateľov (šijové prejasnenie (angl. NT – nuchal transluscency), nosová kostička  (angl. NB – nasal bone)). Okrem týchto údajov vyšetrujeme aj ostatné patologické nálezy, napr. vrodené chyby maternice, nádory maternice a vaječníkov a podobne.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v druhom trimestri tehotnosti

Ultrazvukové vyšetrenie v druhom trimestri (18. až 20. týždeň) výrazne napomáha diagnostike vrodených vývinových chýb plodu najmä detailným posúdením rastu plodu a tiež podrobným systematickým vyšetrením jednotlivých štruktúr a orgánov. Z hlavných rastových parametrov vyšetrujeme najmä priečny priemer hlavičky (angl. BPD – biparietal diameter), obvod hlavičky (angl. HC – head circumference), dĺžku stehnovej kosti (angl. FL – femur length), obvod bruška (angl. AC – abdominal circumference) a priečny rozmer mozočka (angl. TCD – transcerebellar diameter). Zároveň určíme odhadovanú hmotnosť plodu (angl. EFW – estimated fetal weight). Takto posúdime, či je rast dieťatka primeraný stanovenému týždňu tehotnosti.

Objednať sa

 

Vyšetrenie morfológie plodu je systematické a zahŕňa:

  1. a) Hlavičku – konfigurácia (tvar), mozgové štruktúry (parenchým, mozgové komory, stredové štruktúry, plexus chorioideus, cavum septi pellucidi), tvárovú časť (očnice, nos, čeľuste),
  2. b) Chrbticu – tvar stavcov, prítomnosť rázštepu,
  3. c) Hrudník – tvar, pľúcny parenchým, osobitne vyšetrenie srdca – jeho oddielov (predsiene a komory), veľkosť, uloženie v hrudníku a vzťah k okolitým štruktúra, medzikomorovú prepážku, chlopňový systém, výtokové trakty a kríženie tzv. veľkých ciev, pravidelnosť srdcovej činnosti,
  4. d) Bruško – celistvosť prednej brušnej steny, vstup pupočníka do bruška, klenutie bránice, pozícia žalúdka a tvar žalúdočnej bubliny, uloženie pečene, echogenita čreva, uloženie, tvar a vzhľad obličiek, prítomnosť močového mechúra a počet a priebeh pupočníkových tepien,
  5. e) Končatiny – dĺžka, tvar a počet kostí, kĺbové spojenia a počet prstov.

Okrem zhodnotenia samotného plodu je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia v druhom trimestri aj posúdenie pupočníka, pozície, veľkosti a zrelosti placenty a ich patologických stavov, ale aj množstva plodovej vody (angl. AFV – amniotic fluid volume, AFI – amniotic fluid index).

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie v treťom trimestri tehotnosti

Vyšetrenie v treťom trimestri (okolo 30. týždňa) je v mnohých bodov identické ako v druhom trimestri – hodnotíme polohu plodu v maternici, jeho veľkosť, vyšetrujeme pupočník, placentu a množstvo plodovej vody. Okrem toho realizujeme aj dopplersonografické vyšetrenie ukazovateľov prietoku krvi v jednotlivých hlavných cievach plodu – pupočníková tepna a žila (angl. UA – umbilical artery, UV – umbilical vein), stredová tepna mozgu (lat. MCA – middle cerebral artery). V niektorých prípadoch je nutné vyšetriť aj ostatné cievy (ductus venosus, obličkové tepny, tepny maternice a pod.).

Objednať sa

 

 

Sonografické vyšetrenie orgánov malej panvy (maternica, vaječníky, vajíčkovody)

V Centre prevencie rakoviny, s.r.o. poskytujeme ultrazvukový skríning a diagnostiku vývinových a funkčných porúch vnútorných ženských orgánov (maternica, vaječníky, vajíčkovody), ako aj prevenciu a diagnostiku nádorov ženských pohlavných orgánov.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie maternice

Vyšetrenie maternice zahŕňa zhodnotenie jej veľkosti, uloženia v malej panve (anteverzia, retroverzia, stredné postavenie, sinistro/dextropozícia), detailný popis morfológie (prítomnosť vrodenej vývinovej chyby – pr. uterus arcuatus, uterus subseptus, uterus septus, prítomnosť nádorov maternice – najčastejšie myómy).

Osobitne kladieme dôraz na vyšetrenie výstelky dutiny maternice (endometria) – hrúbky v závislosti od fázy menštruačného cyklu a veku ženy, vzhľadu a patologických zmien – polypy, hyperplázia, nádory.

Objednať sa

 

Sonografické vyšetrenie vaječníkov a vajíčkovodov

Ultrazvukovým vyšetrením vaječníkov hodnotíme ich veľkosť, štruktúru, prítomnosť a veľkosť dozrievajúcich vajíčok, resp. žltého telieska, ako aj diagnostikujeme rôzne typy nezhubných (bežné cysty) a zhubných nádorov vaječníka. Pri vajíčkovodoch možno popisovať patologické nálezy v zmysle fluidosalpingu, saktosalpingu a pod.

Okrem týchto štruktúr diagnostikujeme aj zmeny a procesy na úrovni tzv. Douglasovho priestoru – najnižšieho miesta v brušnej a panvovej dutine. Najčastejšie ide o prítomnosť tzv. voľnej tekutiny vznikajúcej pri rôznych chorobných procesoch orgánov panvovej a brušnej dutiny.

Objednať sa

 

Ďalšie sonografické vyšetrenia

Ďalšie ultrazvukové vyšetrenia realizujeme v Centre prevencie rakoviny, s.r.o. z týchto dôvodov:

1)       Medicínske – odôvodnené sledovanie rastu plodu (napríklad pri zaostávaní v raste alebo pri tehotenskej cukrovke), hodnotenie polohy plodu (vykonanie obratu plodu hlavičkou nadol), zhodnotenie funkcie, polohy a zrelosti placenty a pod. Tieto vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe priloženého lekárskeho odporúčania (od zmluvného gynekológa, od genetika a pod.)

2)      Na žiadosť pacientky – kedykoľvek, nie je uhrádzané zdravotnými poisťovňami, ale samotnou pacientkou. Na tieto vyšetrenia sa je možné objednať na presný čas!

Objednať sa

CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, s.r.o.

Jesenského 13
036 01 Martin

Objednávky

0949 000 616
Online

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00-14:00 hod.
Utorok: 7:00-17:00 hod.
Streda: 7:00-17:00 hod.
Štvrtok: 7:00-14:00 hod.
Piatok: 7:00-14:00 hod.