Mamografia

 

Centrum prevencie rakoviny

Mamografické vyšetrenia

Od augusta 2014 mamografické vyšetrenia realizujeme na ešte výkonnejšom a šetrnejšom digitálnom mamografe ako doteraz. Takýmto špičkovým zariadením disponujeme ako jedno z mála zdravotníckych zariadení nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

V súlade s Nariadením vlády SR č. 340/2006 Z.z. §14, je prevádzkovateľ rádiologického pracoviska povinný viesť záznamy o počte vyšetrovaných pacientov a veľkosti ich ožiarenia. Údaje potrebné na stanovenie a hodnotenie veľkosti ožiarenia osôb pri lekárskom ožiarení musia byť zaznamenávané v súlade s prílohou č. 2, horeuvedeného nariadenia. Získané údaje slúžia najmä Úradu verejného zdravotníctva SR na zabezpečenie odhadu dávok obyvateľstva z činností vedúcich k ožiareniu celej populácie a referenčných skupín obyvateľstva, ako je uvedené v Nariadení vlády SR č. 345/2006 Z.z § 40. Ďalej slúžia prevádzkovateľovi v procese zabezpečenia optimalizácie na sledovanie diagnostických referenčných úrovní a štandardných vyšetrovacích postupov, ktoré sú stanovené v prílohe č. 1 NV SR č. 340/2006 Z.z. a v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení (2005). Prevádzkovateľ rádiologického pracoviska je povinný pravidelne sledovať ich dodržiavanie.

Centrum prevencie rakoviny, s.r.o. realizuje mamografické vyšetrenia na digitálnom mamografe Hologic Selénia a sledovanie údajov o ožiarení pacientov zabezpečuje pomocou automatizovaného systému DQC (Dose Quality Control)od spoločnosti Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Na pracovisku sú pravidelne realizované skúšky prevádzkovej stálosti (týždenne) i skúšky dlhodobej stability (polročne), čím je zabezpečené sledovanie a hodnotenie kvality zobrazovania, v súlade s European Guidelines for Quality Assurance in breast cancer screening and diagnosis (4 edícia). Centrum prevencie rakoviny, s.r.o. (CPR) zabezpečuje horeuvedené povinnosti prostredníctvom spoločnosti Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. (ÚRO), držiteľa certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008, pre vývoj informačných systémov v oblasti radiačnej ochrany č.SK15992Q.

Na základe sledovania a hodnotenia parametrov dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany v priebehu roka 2010 možno konštatovať, že na mamografickom pracovisku Centra prevencie rakoviny, s.r.o. Martin, boli dosahované výsledky v súlade s Európskymi požiadavkami na kvalitu zobrazovania a veľkosť ožiarenia pacientov, čím bola zabezpečená vysoká úroveň diagnostických informácii a veľmi nízka úroveň ožiarenia pacientov pri mamografických vyšetreniach.